تصویر عنوان صفحه

       با توجه به اینکه سیاست کلی مدیران مجموعه سافاری  ارائه  خدمات  به  کلیه گروههای سنی و با سطوح مختلف اقتصادی است در این راستا یکرسی بازهای سرگرم کننده و ارزان قیمت نظیر مینی بولینگ در نظر گرفته شده است که کلیه افراد با هزینه کم  امکان  استفاده از  آنرا  داشته و  میتوانند قابلیت های فیزیکی خود را ارزیابی نمایند .