تصویر عنوان صفحه

       به منظور رفاه حال میهمانان گرامی یکسری از بازیها جهت سرگرمی برای گردشگران در نظر گرفته شده که همگان میتوانند در قسمت های مختلف مجموعه از آنها بصورت رایگان استفاده نمایند .