تصویر عنوان صفحه

 

       واقعیت مجازی یا VR که به اختصار با حروف virtual reality نمایش داده میشوند  عبارتند از تلاش بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی . با استفاده از این عینک و دیدن فیلم های 3D که به  این  منظور  ساخته  شده است شخص بیننده خود را در فضای فیلم احساس نموده و همراه با صحنه های فیلم واکنش متناسب نشان میدهد . تصاویر این عینک ها واقعی است که اکثر افراد (در صورت عدم استفاده از لوازم کنترل کننده ) به هنگام دیدن فیلم بر روی زمین دراز کشیده و با خنده های مملو  از هیجان  نشان  میدهند  که از فضای موجود خارج شده و در بطن فیلم قرار گرفته اند .